การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ”

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ” ณ ห้องบางลำพู โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสถิติท่องเที่ยว และบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล แนวทางการพัฒนาในอนาคต และประสบการณ์การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายของประเทศในสหภาพยุโรป โดยมีนายพงศ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 100 คน เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

     ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เช่น Mr. Peter Laimer รองผู้อำนวยการกองสถิติรายสาขา จากสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายด้านสถิติท่องเที่ยว และบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เช่น UNWTO, OECD และ Eurostat เป็นต้น รวมถึงวิทยากรชาวไทย เช่น นายวิโรจน์ นรารักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณแสงจันทร์ แก้วปทุมรัสมี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น