โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแผนโครงการธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทักษะในการนำเสนอผลงาน แผนงาน หรือโมเดลธุรกิจให้กับนักลงทุน

   

     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแผนโครงการธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทักษะในการนำเสนอผลงาน แผนงาน หรือโมเดลธุรกิจให้กับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนต่างๆ กิจกรรมภายใต้โครงการ ประกอบไปด้วย การฝึกอบรมจำนวน 6 วันในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 

       - Dream Big & Startup Fundamental, Start with Why

       - Startup Business Model

       - Lean Startup & Business Model Canvas

       - Creative Branding & Digital Marketing

       - Prototyping & MVP

       - Perfect Pitch & Business Presentation

       - Startup Investment

 

     โดยทีมวิทยากรชั้นนำจาก DurianCorp ได้แก่ คุณโอฬาร วีระนนท์ (อ.บอม) อ.ศรัญญา เสนสุภา (อ.หวาน) คุณอภิธาน ลี (อ.ลี) และคุณปกรณ์ บุญฤทธิ์ธงไชย (อ.เต้ย) ซึ่งได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น รวม 157 คน