กิจกรรมสัมมนา Roadway to mai เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา Roadway to mai เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

   

   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา Roadway to mai เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 120 กิจการ รวม 178 คน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการร่วมกับ 5 หน่วยงาน คือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     ภายหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้แล้ว กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ยังประกอบด้วย กิจกรรม mai Boost up Camp ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระยะเวลา 3 วัน ให้กับ SMEs ที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 20 กิจการ และจากนั้นจะคัดเลือก SMEs จำนวน 5 กิจการ เพื่อเข้าสู่กิจกรรม mai Mentorship Program ซึ่งเป็นการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการต่อไป

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม mai Boost up Camp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณนราญา อินทร์ฤทธิ์  0-2216-1545 หรือ คุณณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์ 0-2216-5498 #118