โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

เพื่อให้ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เบื้องต้น ขั้นตอนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ SMEs