บริการ

บริการศึกษาวิจัยและประเมินผล

 • ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว สังคม และแรงงาน
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนวิสาหกิจ แผนที่นำทาง (Road map) ฯลฯ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรการ แผนปฏิบัติงาน และโครงการ ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำรวจความพึงพอใจ การยอมรับ และภาพลักษณ์ ผู้ใช้บริการ
 • ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ

บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี

 • ทบทวนและวางระบบการบริหารการเงิน
 • ร่วมทุน การซื้อและควบโอนกิจการ
 • จัดทำแผนปรับโครงสร้างหนี้ และเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ขยายกิจการเดิม และทดแทนแหล่งเงินทุนเดิม
 • จัดหาผู้ร่วมลงทุนระหว่างประเทศ
 • วางระบบบัญชี
 • วางระบบการคำนวณต้นทุนสินค้าและบริการ
 • จัดทำบัญชี

บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

 • จัดทำแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
 • ศึกษาทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบงานและโครงสร้างองค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหาองค์กรและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
 • บริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารจัดการทั่วไป
 • วางระบบการประเมินผลการบริหารงาน
 • บริหารการตลาดและการขาย
 • บริหารการผลิต
 • จัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ
 • จัดฝึกอบรม

บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและกฎหมายพาณิชย์
 • ตรวจสอบภายในด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน (Due Diligence) เพื่อการร่วมทุน ควบโอนกิจการ หรือซื้อกิจการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • ตรวจสอบและร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ให้ความเห็นและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายและ สัญญาต่างๆ
 • แปลสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

บริการวิจัยด้านการตลาด

 • วิจัยตลาด วิจัยผู้บริโภค วิจัยผลิตภัณฑ์
 • ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

บริการจัดทำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร และการประมวลผลข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

บริการวิจัยด้านศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน

 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนด้านธุรกิจ