บทความ

เศรษฐกิจภาคใต้ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

บทความวิชาการ (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

เพิ่มเติม

ช่วยกันยกระดับเศรษฐกิจไทยเพื่อโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

บทความโดย ดร.เสาวณี จันทะพงษ์และพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

เพิ่มเติม