บริการศึกษาวิจัยและประเมินผล

บริษัทมีผลงานด้านการศึกษาวิจัยและประเมินผล ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนกว่า 200 โครงการ

ตัวอย่างหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น

         - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

         - กรมการท่องเที่ยว

         - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

         - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

         - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

         - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

         - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เป็นต้น

บริการที่ปรึกษาแก่ภาคธุรกิจ

บริษัทมีผลงานด้านการศึกษาวิจัยแก่ภาคธุรกิจ ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย ฝึกอบรม ฯลฯ แก่บริษัทเอกชนกว่า 1,000 กิจการ