เกี่ยวกับบริษัท


         บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2540
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ การศึกษาวิจัยและประเมินผลด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว สังคม และแรงงาน แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรมหาชน และภาคธุรกิจ

         บริษัทจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A เลขที่ 391
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาการเงิน
สาขาอุตสาหกรรม สาขาท่องเที่ยว และสาขาประชากรด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการวิจัยและประเมินผล

บุคลากร

  • บริษัทมีนักวิจัย ที่ปรึกษา นักสถิติ ผู้ช่วยนักวิจัย และพนักงานประจำกว่า 100 คน
  • บริษัทมีเครือข่ายนักวิจัยอิสระกว่า 50 คน
  • บริษัทมีทีมงานภาคสนามกว่า 120 คน