>

ประเภทบริการ

บริการศึกษาวิจัยและประเมินผล
 • ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว สังคม และแรงงาน
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรการ แผนปฏิบัติงาน และโครงการ ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำรวจความพึงพอใจ การยอมรับ และภาพลักษณ์
 • ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • » อ่านเพิ่ม
บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
 • ทบทวนและวางระบบการบริหารการเงิน
 • ร่วมทุน การซื้อและควบโอนกิจการ
 • จัดทำแผนปรับโครงสร้างหนี้ และเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ขยายกิจการเดิม และทดแทนแหล่งเงินทุนเดิม
 • » อ่านเพิ่ม
บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
 • จัดทำแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
 • ศึกษาทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบงานและโครงสร้างองค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหาองค์กรและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
 • บริหารทรัพยากรบุคคล
 • » อ่านเพิ่ม
บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและกฎหมายพาณิชย์
 • ตรวจสอบภายในด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน (Due Diligence) เพื่อการร่วมทุน ควบโอนกิจการ หรือซื้อกิจการ
 • » อ่านเพิ่ม

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว..

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิส

อ่านต่อ

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม..

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแผนโครงการธุรกิจเพื่อเข้า

อ่านต่อ

กิจกรรมสัมมนา Roadway to mai เพื่อใ..

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข..

เพื่อให้ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโย

อ่านต่อ

ช่วยกันยกระดับเศรษฐกิจไทยเพื่อโตอย่..

บทความโดย ดร.เสาวณี จันทะพงษ์และพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย (ที่มา: ธนาคารแ

อ่านต่อ

เศรษฐกิจภาคใต้ปี 2559 และแนวโน้มปี ..

บทความวิชาการ (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

อ่านต่อ